ktn-graphics belettering en reclame -logo
gedetailleerde Algemene Voorwaarden

verkoopsvoorwaarden 

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Offerte en bestelbon.

 Al onze offertes en prijsopgaven zijn zonder verbintenis van onzentwege. Zowel prijs als uitvoeringstermijnen worden slechts bij benadering als inlichtingen gegeven. Van zodra de bestelbon werd opgemaakt, is de prijs wel bindend voor werken die op de bestelbon zijn vermeld, met uitzondering van verwijdering van oude folies of belettering die steeds in regie uitgevoerd wordt. De werkuren zijn afhankelijk van de staat en het type van te verwijderen folies of teksten. Wijzigingen na ondertekening van de bestelbon (vb. andere foto’s, kleur, type of merk folie, enz…) kunnen een supplementaire kost veroorzaken. Alle ontwerpen gemaakt door of in opdracht van KTN Graphics blijven eigendom van KTN Graphics en mogen niet gekopieerd, gedrukt of doorgegeven worden zonder schriftelijke toelating.

2. Ontwerpkosten.
Zowel mondeling als schriftelijk (e-mail, multi-media, brief…) gevraagde én reeds aangeleverde ontwerpen worden gefactureerd indien de klant geen bestelling plaatst. De kostprijs hiervoor bedraagt € 450. Een gewone prijsofferte zonder ontwerp is vrijblijvend en gratis.

3.Uitvoeringsopdracht.
Bij elke bestelling wordt een bestelbon of een schriftelijke overeenkomst (vb. via e-mail) afgeleverd. Bij bestellingen groter dan € 400 wordt mogelijk een voorschot van minimum 25 % gevraagd. Omdat wij geen folie in stock houden, zal de volledige kostprijs van de folie het minimum voorschot bepalen. Dit kan bij grote opdrachten of premiumfolies meer dan 50 % van de factuurprijs bedragen. Als de opdracht na de opmaak van een bestelbon en voor de eindaflevering van het werk geannuleerd wordt door de klant, dan blijft het voorschot verworven als schadevergoeding.  Indien de gemaakte kosten (werkuren en materiaal) hoger waren dan 25 % van de totale prijs op de bestelbon, wordt het voorschot verrekend op de eindfactuur. Vertraging in de levering of uitvoering van de opdracht kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of eenzijdige contractbreuk.

4.Wijze van uitvoering opdracht.

4a.KTN Graphics zal de door hem op grond van de gegeven opdracht te verrichten werkzaamheden op zorgvuldige wijze uitvoeren. Indien de opdracht omvat het plaatsen van constructies zoals reclameborden, reclame-totems, gevelbestickering, vlaggen, lichtbakken,… dient de opdrachtgever/klant er zorg voor te dragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat aan alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan. De opdrachtgever vrijwaart KTN Graphics voor alle aansprakelijkheid die mocht ontstaan indien een dergelijke vergunning ontbrak, alsook voor hierdoor opgelopen veroordelingen. Voorts kan uit deze omstandigheid niet worden afgeleid dat KTN Graphics aan enigerlei uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet zou hebben voldaan.
4b. Kosten voor verplichte verwijdering van de aangebrachte publicitaire of andere elementen zijn steeds ten laste van de opdrachtgever. De door KTN Graphics gemaakte kosten voor plaatsing en eventuele verwijdering zullen steeds verschuldigd blijven.
4c. KTN Graphics mag erop vertrouwen dat de opdrachtgever zich nauwgezet van zijn onderzoeksplicht heeft gekweten, alsmede van de daarmee verbonden mededelingsplichten van de opdrachtgever. KTN Graphics heeft ter zake geen onderzoeksplicht en dergelijk onderzoek valt uitdrukkelijk niet onder de tot de opdracht behorende werkzaamheden, tenzij uit een schriftelijke overeenkomst (waaronder begrepen tot stand gekomen per e-mail) anders blijkt. Met betrekking tot inherent kwetsbare zaken als bijvoorbeeld ruiten geldt dat enige beschadiging die optreedt bij of kort na de met de opdracht samenhangende werkzaamheden geacht wordt te zijn veroorzaakt door de ongeschiktheid van die zaken voor de opdracht en niet door de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd.
4d.KTN Graphics heeft het recht zonder kennisgeving aan de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit zijns inziens een doeltreffende of doelmatige uitvoering van de opdracht bevordert.

 

5. Facturatie.

5a. Wagens:
Onze facturen kunnen niet cash betaald worden maar wel via mobiele betaling (mobile banking) of met uw bankkaart ter plaatse in onze werkplaats en zijn onmiddellijk betaalbaar bij afhaling van de wagen of het afgeleverd werk. Tenzij anders overeengekomen, wordt gefactureerd met vervaldag op datum uitschrijven + 8 dagen.
Facturen van minder dan 500 euro zijn altijd met onmiddellijke betaling.
5b. Andere werken of leveringen:
Tenzij anders overeengekomen worden facturen opgemaakt met als vervaldag dag van uitschrijven factuur + 8 dagen.

6. Ontlasting & verantwoordelijkheid.
De bij KTN Graphics staande voertuigen en/of onderdelen zijn niet gedekt door verzekering tegen brand en/of diefstal. Bij ongeval verwerpen wij alle verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeval, misbruik van vertrouwen of ontvreemding, zelfs deze zonder braak of wapens.  Dit geldt zowel voor wagens die geplaatst zijn in als buiten aan onze werkplaats. Als het voertuig van de klant door ons bestuurd wordt voor aflevering, is de opdrachtgever aansprakelijk bij eventuele ongevallen en schadegevallen vermits ons aanbodpakket dergelijke dienstverlening niet standaard voorziet, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KTN Graphics.

 

7. Verborgen gebreken en facturatie.
Onze verantwoordelijkheid gaat nooit verder dan deze die ons toegestaan werd door onze leveranciers. Voor wat betreft folies geeft geen enkele fabrikant een garantie op de folies, dus kunnen ook wij hierop geen garantie geven. De gegeven garantie op de geplaatste producten beperkt zich uitsluitend tot het herstellen of vervangen van het product waarvan de constructie of montagefout bewezen en door de leverancier aanvaard is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Deze garantie betreft uitsluitend gebreken aan het gebruikte materiaal. Werkuren voor vervanging of herstel blijven verschuldigd.

       
8. Vertraging in uitvoering.
KTN Graphics probeert de planning zo strikt mogelijk na te leven. Productiefouten in geleverde producten zoals folies, borden en spandoeken kunnen ons dwingen de leveringsdatum te wijzigen. Ook alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, staking, lock-out, gebrek aan vervoers- of productiemateriaal, brand in ons atelier, machine- of werktuigbreuk, ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid.

9. Wagens. Afleveren van uw wagen in ons atelier.

9.a. Ideaal is dat de auto gepoetst afgeleverd wordt in ons atelier 1 dag voor bewerking. Dit geeft de kans om de wagen op de juiste temperatuur te brengen en volledig te laten uitdrogen na de wasbeurt.
9.b. De wagen dient steeds in zindelijke toestand afgeleverd te worden. Wassen van de wagen en/of verwijderen van lijmlagen of voorgaande bestickering zal steeds uitgevoerd worden in regie. De werkuren worden afzonderlijk op de factuur vermeld als extra-diensten, supplementair op de prijsofferte en bestelbon.
9.c. De klant zal erover waken geen voorwerpen in het voertuig achter te laten wanneer hij dit aan ons toevertrouwt. Hij doet in elk geval afstand van verhaal tegenover ons bij beschadiging of verdwijning van toch in het voertuig achtergelaten goederen.
9.d. Wij verwijderen oude bestickering of carwrap steeds met de nodige omzichtigheid. Toch kan de laklaag van de wagen geschonden worden, vooral indien de wagen reeds voordien een lakbehandeling kreeg na herspuiten. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid ter zake af. Bij het aanbrengen van een nieuwe folie kunnen we proberen de zichtbare dikteverschillen weg te werken maar dit zal steeds gebeuren in regie en dus met supplementaire kosten. Wagens ouder dan 3 jaar, met dus grotere kans op o.a. steenslagschade, worden uitsluitend op eigen risico van de klant gewrapt.

10. Klachtentermijn.
De verborgen gebreken - alsook eventuele opmerkingen op facturen - moeten ons via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht laattijdig en wordt verworpen. Eventuele nazichten op de klachten worden onder alle voorbehoud verricht.

 

11. Gebreken.
In geval van klacht binnen de gestelde termijn staat het ons vrij gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen of een vervangingslevering te doen. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade welke de klant zou geleden hebben als gevolg van deze gebreken.

 

12. Omvang van de waarborg.
De waarborg op onze producten dekt evenwel niet: het niet-respecteren van de voorgeschreven hardingsperiode van min.3 dagen, het verkeerd gebruik of behandeling ervan, schade door overmacht, een handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon waaronder de klant of zijn aangestelde. Voor raamfolies: het niet-respecteren van de termijn van 14 dagen na plaatsing voor het eerste onderhoud.

 

13. Aanvaarding der werken.

De uitgevoerde werken moeten zowel in het atelier van KTN Graphics (particulieren) als op een door de klant gekozen locatie (B2B) principieel voor het afnemen worden nagezen.  Bij het verlaten van de werf of onze werkplaats, of bij aftekening van de werkbon bij vertrek van onze medewerker, wordt het werk aanzien als kwalitatief aanvaard. Eventuele afwijkingen worden op de werkbon            genoteerd.

14. Betalingstermijnen.

Bij niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 10% per maand verschuldigd zijn, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien wordt forfaitair een schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag van minimum  € 50. Bij niet-betalingen van een factuur op de vervaldag zijn alle openstaande schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. Alle briefwisseling bij laattijdige betaling geeft aanleiding tot een bijkomende administratieve aanrekening van € 15. We houden ons bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot de te betalen facturen voldaan zijn zonder dat dit kan aanleiding geven tot enige schadevergoeding aan de klant. Betaling gebeurt via bankoverschrijving op rekening BE87 0689 0137 9294 op naam van Kevin Tamsyn.

 

15. Verlegging van heffing.
Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van 1 maand na de ontvangst van de factuur , wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is, gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet is vervuld, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting,  interesten en          geldboeten”.

 

16.Geschillen.
In geval van geschil in verband met de factuur of met de werken en leveringen die er het voorwerp van uitmaken, zijn alleen de Rechtbanken te Brugge bevoegd. Deze regel geldt zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of van meerderheid van verweerders. Enkel het Belgische recht is van toepassing.