gedetailleerde Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1; Al onze offertes en prijsopgaven zijn zonder verbintenis van onzentwege. Zowel prijs als uitvoeringstermijnen worden slechts bij benadering als inlichtingen gegeven. Van zodra de bestelbon werd opgemaakt, is de prijsopgave wel bindend voor de werken die op de bestelbon zijn vermeld, met uitzondering van verwijdering van oude folies of belettering die steeds in regie uitgevoerd worden en waarvan de werkuren afhankelijk zijn van de staat en het type van te verwijderen folies of teksten. Wijzigingen na ondertekening van de bestelbon (zoals andere foto’s, folie-kleur, type of merk folie en dergelijke meer) kunnen een supplementaire kost veroorzaken.
Alle ontwerpen gemaakt door of in opdracht van KTN Graphics blijven eigendom van KTN Graphics en mogen niet gekopieerd, gedrukt of doorgegeven worden zonder schriftelijke toelating.
Zowel mondeling als schriftelijk gevraagde én reeds aangeleverde ontwerpen worden aangerekend als de klant geen bestelling plaatst.
Een gewone prijsofferte zonder ontwerp is echter vrijblijvend en gratis.

2. Uitvoeringsopdracht.
Bij elke bestelling wordt een bestelbon afgeleverd. Bij bestellingen groter dan 400 euro wordt een voorschot van 25 % gevraagd. Omdat wij geen folies in stock houden, zal echter steeds de kostprijs van de folie het minimum voorschot bepalen. Dit kan bij grote opdrachten of premiumfolies meer dan 50 % van de factuurprijs bedragen.
Als de opdracht na de opmaak van een bestelbon en voor de eindaflevering van het werk geannuleerd wordt door de klant, dan blijft het voorschot verworven als schadevergoeding. Als de reeds gemaakte kosten (werkuren en materiaal) hoger waren dan 25 % van de totale prijs op de bestelbon, wordt het voorschot verrekend op de eindfactuur.
Vertraging in de levering of uitvoering van de opdracht kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of eenzijdige contractbreuk.

3. Facturatie.

Wagens:
Onze facturen kunnen niet cash betaald worden maar wel via mobiele betaling (mobile banking) of met uw bankkaart ter plaatse en zijn onmiddellijk betaalbaar bij afhaling van de wagen of het afgeleverd werk, tenzij anders overeen gekomen, doorgaans op datum uitschrijven + 8 dagen.
Facturen van minder dan 500 euro zijn altijd met onmiddellijke betaling.

Andere werken of leveringen:
Facturen worden steeds opgemaakt met als vervaldag dag van uitschrijven factuur + 8 dagen. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 10% per maand verschuldigd zijn, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien wordt forfaitair een schadevergoeding aangerekend van 10% op het factuurbedrag van minimum € 50.
Bij niet-betalingen van een factuur op de vervaldag zijn alle openstaande schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. Wij houden ons bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de te betalen facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant. Betaling moet steeds gebeuren via bankoverschrijving op rekening BE87 0689 0137 9294 op naam van Kevin Tamsyn.

4. Ontlasting & verantwoordelijkheid.
De bij KTN Graphics staande voertuigen en/of onderdelen zijn niet gedekt door verzekering tegen brand en diefstal. Bij ongeval verwerpen wij alle verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontvreemding door ongeval, misbruik van vertrouwen of diefstal, zelfs deze zonder braak of wapens. Dit geldt zowel voor wagens die geplaatst zijn in of buiten aan onze werkplaats. Als het voertuig van de klant door ons bestuurd wordt voor aflevering, is de opdrachtgever aansprakelijk bij eventuele ongevallen en schadegevallen.


5. Verborgen gebreken en facturatie.
Onze verantwoordelijkheid gaat nooit verder dan deze ons toegestaan door onze leveranciers. De gegeven garantie op de door ons geplaatste producten beperkt zich uitsluitend tot het herstellen of vervangen van het product waarvan de constructie of montagefout bewezen en door de leverancier aanvaard is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Deze garantie betreft uitsluitend gebreken aan en vervangen van het gebruikte materiaal. Werkuren voor vervanging of herstel blijven te allen tijde verschuldigd.


6. Vertraging in uitvoering.
KTN Graphics probeert de planning zo strikt mogelijk na te leven. Productiefouten in geleverde producten zoals folies, borden en spandoeken kunnen ons dwingen de leveringsdatum te wijzigen. Ook alle gevallen van overmacht, ongevallen, oorlog, staking, lock-out, gebrek aan vervoers- of productiemateriaal, brand in ons atelier, machine- of werktuigbreuk, ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid.

7. Afleveren van uw wagen in ons atelier.
a) Ideaal is dat de auto gepoetst afgeleverd wordt in ons atelier 1 dag voor bewerking. Dit geeft de kans om de wagen op de juiste temperatuur te brengen en volledig te laten uitdrogen na de wasbeurt.
b) De wagen dient steeds in zindelijke toestand afgeleverd te worden. Wassen van de wagen en/of verwijderen van lijmlagen of voorgaande bestickering zal steeds uitgevoerd worden in regie. De werkuren worden afzonderlijk op de factuur vermeld als extra-diensten, supplementair op de prijsofferte en bestelbon.
c) De klant zal erover waken geen voorwerpen in het voertuig achter te laten wanneer hij dit aan ons toevertrouwt. Hij doet in elk geval afstand van verhaal tegenover ons bij beschadiging of verdwijning van toch in het voertuig achtergelaten goederen.
d) Wij verwijderen oude bestickering of carwrap steeds met de nodige omzichtigheid. Toch kan de laklaag van de wagen geschonden worden, vooral indien de wagen reeds voordien een lakbehandeling kreeg na herspuiten. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid ter zake af. Bij het aanbrengen van een nieuwe folie kunnen we proberen de zichtbare dikteverschillen weg te werken maar dit zal steeds gebeuren in regie en dus met supplementaire kosten. Ook zichtbare schade als gevolg van steenslag- of andere beschadiging kan met een wrap niet weggewerkt worden. Daarom worden auto’s ouder dan 3 jaar (met dus grotere kans op steenslagschade) uitsluitend op eigen risico gewrapt.

8. Klachtentermijn.
De verborgen gebreken - alsook eventuele opmerkingen op facturen - moeten ons via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na de factuurdatum bereiken. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht laattijdig en wordt verworpen. Eventuele nazichten op de klachten worden onder alle voorbehoud verricht.

9. Gebreken.
In geval van klacht binnen de gestelde termijn staat het ons vrij gebreken te herstellen of een vervangingslevering te doen. In geen geval kan een vergoeding worden geëist wegens directe of indirecte schade welke de koper zou geleden hebben als gevolg van deze gebreken.

10. Omvang van de waarborg.
De waarborg op onze producten dekt evenwel niet: het niet-respecteren van de voorgeschreven hardingsperiode van min.3 dagen, het verkeerd gebruik of behandeling ervan, schade door overmacht, een handeling of opzettelijke fout van om het even welk persoon waaronder de klant of zijn aangestelde.
Voor raamfolies: het niet-respecteren van de termijn van 14 dagen na plaatsing voor het eerste onderhoud.

11. Aanvaarding der werken.
De uitgevoerde werken moeten zowel in het atelier van KTN Graphics (particulieren) als op een door de klant gekozen locatie (B2B) voor het afnemen worden nagezien. Bij het verlaten van onze werkplaats of bij aftekening van de werkbon bij vertrek van onze medewerker wordt het werk aanzien als kwalitatief aanvaard. Eventuele afwijkingen worden op de werkbon genoteerd.


12. Geschillen.
In geval van geschil in verband met de factuur of met de werken en leveringen die er het voorwerp van uitmaken, zijn alleen de Rechtbanken te Brugge bevoegd. Deze regel geldt zelfs in geval van oproeping in vrijwaring of van meerderheid van verweerders. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

.

verkoopsvoorwaarden voorbeeld